العربية الفرنسية

دولة Le pays


دول Les pays

بحيرة Le lac


بحيرا Les lacs

لغة La langue

لغات Langues


إمرأة La femme

نساء Les femmes

رجل L'homme


رجال Les hommes

ولد Le garçon

أولاد Les garçons

بنت La fille

بنات Les filles